สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC2023) โดย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นายอามีนฟาดี ดอเลาะ นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนองานวิจัย เรื่อง ผลของการใช้ใบกระถินและใบสะเดาต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและปริมาณซากของไก่เนื้อ โดยมีคณะวิจัยคือ ผศ. จารุณี  หนูละออง  นายอิบรอเฮง ดีแม นายอับดุลฮากีม หะดาตู นายอับดุลรอฮิม  เปาะอีแต และอาจารย์บุคอรี มะตูแก ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC2023) โดย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพ ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 วิทยาเขต และ 2 สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ 6 สภาวิชาชีพ ได้แก่ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สมาคมวิทยาศาสตร์ศึกษา (ประเทศไทย)  สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท) และสถาบันพระบรมราชชนก รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 2 สถาบัน ได้แก่ Yogyakarta State University ประเทศมาเลเซีย และ Universiti Malaysia Kelantan - Kampus Jeli

แกลเลอรี่